More details of the release in https://wiki.openmrs.org/x/i4DTAw

Build: #241 was successful

Job: Default Job was successful

Stages & jobs

 1. Default Stage

 2. Release

  Requires a user to start manually

Code commits

Git

 • Samuel Male <samuelsmalek@gmail.com>

  Samuel Male <samuelsmalek@gmail.com> 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea

  IDGEN-42: Add webservices to idgen module (#74)

  • api/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/AutoGenerationOption.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • api/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/BaseIdentifierSource.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • api/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/Identifier.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • api/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/IdentifierPool.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • api/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/LogEntry.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • api/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/PooledIdentifier.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • api/src/test/java/org/openmrs/module/idgen/service/IdentifierSourceServiceTest.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/AutoGenerationOptionResource.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/IdentifierResource.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/IdentifierSourceResource.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/LogEntryResource.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/handler/IdentifierPoolResourceHandler.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/handler/RemoteIdentifierSourceResourceHandler.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/handler/SequentialIdentifierGeneratorResourceHandler.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/main/java/org/openmrs/module/idgen/web/controller/IdgenSubResourceRestController.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/test/java/org/openmrs/module/idgen/rest/controller/IdentifierResourceTest.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/test/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/handler/IdentifierPoolResourceHandlerTest.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/test/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/handler/RemoteIdentifierSourceResourceHandlerTest.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/test/java/org/openmrs/module/idgen/rest/resource/handler/SequentialIdentifierGeneratorResourceHandlerTest.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)
  • omod/src/test/java/org/openmrs/module/idgen/web/controller/IdentifierSourceRestControllerTest.java (version 309b43fa610a3ff0df7599c06d10daed4393d6ea)